سوار بر ابرها

بزودی در کنار شما خواهیم بود

ابرسوار، راهکاری برای یک تغییر بزرگ بزودی در کنار شما خواهد بود.